Dodatkowe usługi w ramach prywatnej opieki medycznej
Zdrowie

Dodatkowe usługi w ramach prywatnej opieki medycznej

Ubezpieczenie zdrowotne to jeden z podstawowych produktów, oferowanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe. Gwarantuje dostęp do prywatnych placówek medycznych na terenie całego kraju oraz możliwość szybkiego skorzystania z usług lekarskich i badań diagnostyczno–laboratoryjnych. Te podstawowe świadczenia nie wyczerpują jednak wszystkich możliwości, jakie zapewnia ubezpieczenie zdrowia. Obejmuje ono również dostęp do pakietu assistance oraz usług z zakresu chirurgii lub rehabilitacji, które można zakupić w ramach dodatkowych umów do polisy.

Prywatna opieka zdrowotna w ramach assistance medycznego gwarantuje ubezpieczonemu pomoc w razie choroby lub nieszczęśliwego wypadku. Usługi z tego zakresu dotyczą m.in. transportu poszkodowanego z lub do szpitala, dostarczenia leków do miejsca jego zamieszkania, pomocy pielęgniarskiej po hospitalizacji, opieki nad dziećmi lub osobami niesamodzielnymi podczas pobytu ubezpieczonego w szpitalu.

Pakiet assistance

W razie nieszczęśliwego wypadku ubezpieczyciel organizuje i pokrywa  koszty wizyty fizykoterapeuty w domu poszkodowanego, wizyty w poradni  rehabilitacyjnej oraz dostarczenia drobnego sprzętu leczniczego. W trudnych sytuacjach losowych (choroby, śmierci dziecka lub współmałżonka) można skorzystać z konsultacji psychologicznych, których koszty pokryje ubezpieczyciel. Pakiet assistance gwarantuje ponadto  dostęp do infolinii medycznej, podającej wszelkie niezbędne dane dotyczące placówek medycznych, aptek, leków, diety i zdrowego odżywiania, opieki nad noworodkiem i innych informacji zdrowotnych.

Dodatkowa Hopsitalizacja

Poza świadczeniami z zakresu assistance dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne może zostać rozszerzone o dwie usługi dodatkowe: leczenie chirurgiczne oraz organizację rehabilitacji. W przypadku pierwszej opcji ubezpieczyciel pokrywa koszty hospitalizacji (nie dłuższej niż pełne 3 dni) do kwoty jednorazowej w wysokości 2500 zł. Prywatne ubezpieczenie zdrowotne dotyczy w tym zakresie jednego z czterdziestu zabiegów z tzw. „chirurgii jednego dnia”, badań endoskopowych i diagnostycznych, znieczulenia oraz opieki pielęgniarskiej. Natomiast w razie stanów pourazowych poniesionych na skutek wypadku, indywidualne ubezpieczenie zdrowotne zapewnia pokrycie kosztów zabiegów rehabilitacyjnych: fizykoterapii oraz kinezyterapii. Należy pamiętać jednak, że cykl terapeutyczny w roku polisowym nie może przekroczyć 10 dni roboczych przy wykonywaniu 2 zabiegów dziennie.